AAA
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jarosławiu

Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 8:00 – 12:15
Wtorek 8:00 – 13:00
Środa 8:00 – 11:00 i 12:15-13:15
Czwartek 8:00 – 12:00
Piątek 8:00 - 8:40 i 9:40 - 14:00

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
  niepowodzeń szkolnych,
 • diagnozowanie środowiska ucznia,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom,  odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
 • opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując z organizacjami szkolnymi
  i pozaszkolnymi,
 • kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne
  rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
 • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze,
 • dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
  zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
 • kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych,
 • udziela porad rodzicom,
 • dba o bezpłatne dożywianie uczniów z ubogich rodzin,
 • współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami
  opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka,